รถจักรยานไฟฟ้า

20-25 km./hr.

20-30 km.

มีเกียร์ในดุม

7.80